ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A www.smaragdinus.hu online boltot a SMARAGDINUS Kft. üzemelteti. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a SMARAGDINUS Kft. (továbbiakban: SMARAGDINUS vagy Szolgáltató) és a SMARAGDINUS által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél vagy Vásárló) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

SMARAGDINUS adatai:

Cégnév: SMARAGDINUS Kft.

Székhely: 2011 Budakalász, Szent László köz 1.

Cégjegyzékszáma: 01-09-185522, vezetve a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában.

Adószáma: 24269685-2-13

Közösségi adószáma: HU24268685

A cég telefonszáma: +36 20 383 2167

A cég e-mail címe: info@smaragdinus.hu

A cég honlapja: www.smaragdinus.hu

Statisztikai számjele: 24269685-4771-113-01

Számlavezető bankjának neve: CIB Bank Zrt.

Bankszámlaszáma: 10700763-67830725-51100005

Ügyvezető: Spenik Zoltán

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-69851/2013.

SMARAGDINUS ügyfélszolgálata:

Telefon: +36 20 383 2167

Hívásokat: munkanapokon 8:00 – 18:00 óráig fogadunk.

E-mail cím: info@smaragdinus.hu

 

1. Általános tudnivalók

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.smaragdinus.hu weboldalon keresztül történik, és amely szolgáltatás az előzőekben meghatározott Felek között jön létre. A www.smaragdinus.hu oldalon történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”), illetve a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet szabályozza.

1.2. A www.smaragdinus.hu oldalon keresztül történő vásárlás elektronikus úton (webboltunkban vagy elektronikus levélben, magyar illetve angol nyelven) leadott megrendeléssel lehetséges.

1.3. A www.smaragdinus.hu webboltban bárki vásárolhat, amennyiben elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

1.4. A megrendelés - Szolgáltatótól küldött visszaigazolással - interneten, írásban, magyar nyelven kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, amelyet iktatunk és úgy kerül archiválásra, hogy utólagosan hozzáférhető, visszakereshető.

2. Regisztráció

2.1. A www.smaragdinus.hu oldalon vásárlásához nem szükséges regisztráció, azonban visszatérő vásárlóknak a regisztráció megkönnyíti a vásárlást, illetve lehetővé teszi a rendelés státuszainak nyomon követését.

2.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszava illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A hibásan rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a megjelenített névre kattintva a Személyes beállításaim menüpont alatt van lehetőség. Aktív rendelést érintő adatok módosítására az Ügyfélszolgálati telefonszámokon, vagy központi e-mail címünkön van lehetőség.

3. Megrendelés

3.1. A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról, vagy a termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni. Ha termékeinkkel kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére.

3.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely forintban értendő és az általános forgalmi adót tartalmazza.

3.3. A www.smaragdinus.hu oldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát fenntartjuk azzal, hogy a módosítás a www.smaragdinus.hu oldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

3.4. SMARAGDINUS a megrendelés megérkezését követően a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolja. Az első automatikusan küldött e-mail a megrendelést beérkezését jelenti, mely rendszerükbe érkezését jelent (1.email). A megrendelés feldolgozását követően küldünk visszaigazolást (2. e-mail)! A szerződés a Felek között a visszaigazolással (lásd 1.4. pontot) jön létre. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

3.5 Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, felelősség nem terheli.

4. Szállítási és fizetési feltételek

4.1. A rendelések kiszállítási díját honlapunk automatikusan számítja, így Ön mindig pontosan tudja, mennyit kell fizetnie a rendelt áruért. Aktuális kiszállítási díjaink a következőképpen alakulnak:

 

ingyenes szállítás –ingyenesen szállítunk az alábbi kerületekbe: II., III., IV., XIII. és az alábbi városokba: Budakalász, Pomáz, Szentendre

személyes átvétel - ingyenes, a SMARAGDINUS Kft. partner irodájában: EUROSAND Kft. 1037 Budapest, Csillagszem u. 11. 1.em. 4.

átvétel Pick Pack pontban: 890 Ft

házhozszállítás futárral: 1900 Ft, Sprinter futárszolgálattal

 

A szállítási díj változtatásának jogát fenntartjuk azzal, hogy a módosítás a www.smaragdinus.hu weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

4.2. A rendelések feldolgozása, a vevőszolgálati feladatok végzése munkanapokon, hétfőtől-péntekig 8:00-18.00 óráig történik. Az ezt követően, szombaton és vasárnap illetve munkaszüneti napokon beérkezett megrendelések feldolgozása postára adása a következő munkanapon kezdődik meg.

5. Elállás joga, módja, következményei

5.1. A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó szabályozást a 17/1999. (II.5). Korm. rendelet (a továbbiakban Korm. rendelet) tartalmazza.

5.2.A Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a termék kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül. Amennyiben eddig az időpontig írásbeli megerősítést nem kapott a vásárló, elállási jogát a megerősítés kézhezvételétől számított 8 munkanapig, a termék kézhezvételétől számított 3 hónapig gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén elegendő a nyilatkozatotelküldeni 8 munkanapon belül.

5.3. Kézhezvételi időpont a bolti átvétel esetében a rendelés bolti átvételének időpontja, házhozszállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja. Ezek a számlával, ill. a futártól kapott nyugtával bizonyíthatóak.

5.4. A 8 munkanapon belüli elállás esetében a sértetlen terméket a számlával vagy annakmásolatával, saját költségén küldje, vagy személyesen szolgáltassa vissza a Szolgáltató címére (1037 Budapest, Csillagszem u. 11.), és 30 napon belül visszatérítjük a visszaküldött termék(ek) vételárát, illetve amennyiben felmerült, úgy a 4.1. pont alatti szállítási költséget. A Korm. rend. 4. § (6) bekezdése szerint az Ügyfél viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket (pl. szállítás). Az Ügyfelet ezen felül egyéb költség nem terheli. A Szolgáltató azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

5.5. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.

5.6. Abban az esetben, ha a terméket a vevő használatba vette, és nem tudja sérülésmentesen cégünk részére visszajuttatni, ezáltal az eredeti állapot nem állítható helyre, akkor a Szolgáltató érvényesítheti az ebből eredő kárának megtérítését.

5.7. Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.

6. Garancia, szavatosság

6.1. A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló, többször módosított 1959. évi IV. törvényben [Ptk.] foglalt mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók.

7. Egyebek

7.1. A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató az Ügyfél adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el (pl. futárszolgálat). A Szolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

7.2. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Webboltban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

7.3. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő, esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket tárgyalásos úton, peren kívül megkísérlik rendezni. Arra az esetre, ha a tárgyalások nem vezetnek eredményre, a Felek kikötik a Szolgáltató mindenkori székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességét, amelynek a jelen szerződés aláírásával visszavonhatatlanul alávetik magukat.